ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1. Toepasselijkheid  van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Body Language Academy en de klant/cursist/opdrachtgever, hierna te noemen ‘klant’. Overeenkomsten betreffen o.a. maar niet uitsluitend, opleiding, workshops, online en offline trainingen, cursussen, lezingen, coaching, sprekersessies en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘training’.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Body Language Academy.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De door Body Language Academy gemaakte offertes zijn, tenzij anders is aangegeven, 14 (veertien) kalenderdagen geldig na datum van ontvangst. De overeenkomst tussen Body Language Academy en de klant komt tot stand zodra het voorstel, de offerte dan wel de opdrachtbevestiging door de klant ondertekend is. – zowel fysiek op papier als digitaal.
 2. Overeenkomsten van trainingen met open inschrijving worden aangegaan zodra de deelnemer zich inschrijft voor een training via de website. De deelnemer gaat door middel van zijn/haar inschrijving een wettelijke betalingsverplichting aan. Aan deze betaling moet worden voldaan volgens Artikel 9. Deze kan worden geannuleerd zoals in Artikel 3 beschreven.

Artikel 3. Annulering of verplaatsing door de klant

 1. a. Annulering van deelname aan een training met open inschrijving kan kosteloos en zonder opgaaf van redenen, binnen 14 (veertien) kalenderdagen nadat de overeenkomst (inschrijving) tot stand is gekomen, herroepen worden.
  b. Verplaatsing van deelname aan een training met open inschrijving kan éénmaal kosteloos geschieden, mits dit minimaal 30 (dertig) kalenderdagen voorafgaand aan de startdatum van de training wordt gecommuniceerd. De nieuwe data worden in onderling overleg vastgesteld.
 2. a. Bij annulering van een incompany training meer dan 30 (dertig) kalenderdagen voor aanvang van de training is de klant verplicht 50% (vijftig procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden, in verband met door Body Language Academy gemaakte kosten, tijdsinvestering en reserveringen.
  b. Bij annulering van een incompany training minder dan 30 (dertig) kalenderdagen voor aanvang van de training is de klant verplicht 100% (honderd procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden, in verband met door Body Language Academy gemaakte kosten, tijdsinvestering en reserveringen.

Artikel 4. Annulering of opschorting door Body Language Academy

 1. Body Language Academy heeft het recht een training te annuleren of een deelnemer, dan wel een door de klant aangewezen deelnemer(s), te weigeren zonder opgaaf van reden. In dit geval heeft de klant of deelnemer het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een rato daarvan, aan Body Language Academy betaalde bedrag.
 2. Body Language Academy heeft het recht een deelnemer, dan wel een door de klant aangewezen deelnemer(s), aan de training te weigeren of uitvoering van de training op te schorten, indien de klant of deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 5. Vervanging

De klant kan een aangemelde deelnemer kosteloos vervangen, mits de vervanging 24 uur vooraf aan Body Language Academy is meegedeeld. Vervanging geldt voor de gehele training. Vervanging na het begin van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Body Language Academy op grond van Artikel 4.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en auteursrecht

 1. De door Body Language Academy ontwikkelde materialen en/of gegeven trainingen kunnen nimmer door de klant in eigen beheer aan leden van de organisatie van de klant dan wel aan derden worden gegeven, tenzij dit in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.
 2. Het auteursrecht op door Body Language Academy ontwikkelde materialen, zoals readers, presentaties, werkbladen, naslagwerk en andere vormen, berust bij Body Language Academy. De klant biedt deze materialen/adviezen nimmer aan derden aan en blijven eigendom van Body Language Academy. Op elke overtreding staat een direct opvorderbare boete van € 10.000, – per overtreding. De meerdere geleden schade kan te allen tijde door Body Language Academy op de opdrachtgever worden verhaald.
 3. Door ondertekening van een offerte, opdrachtovereenkomst, samenwerkingsvoorstel of door inschrijving voor een training met open inschrijving, gaat de klant of deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden, waaronder hetgeen in artikel 6 omschreven staat omtrent eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en auteursrecht, ook wel copyright genoemd.
 4. Bij overtreding van artikel 6 of onderdelen hiervan, zal Body Language Academy juridische stappen ondernemen.

Artikel 7 Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Body Language Academy mag het logo van de klant gebruiken als referentie op o.a. de website, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 Tarieven, betalingen en incassokosten incompany diensten (bedrijfstraining)

 1. Tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Body Language Academy wordt 50% (vijftig procent) van de totaalsom na ondertekening van de opdracht gefactureerd. De overige 50% (vijftig procent) wordt direct na uitvoer van de opdracht gefactureerd.
 2. Alle genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten, evt. parkeerkosten en indien van toepassing verblijfskosten. Reiskosten bedragen €0.45,- per km. Deze vergoeding betreft zowel brandstof als overige noodzakelijke kosten ten behoeve van het reizen, te denken aan parkeerkosten, verzekering, belastingen, onderhoud en afschrijving. Indien van toepassing worden verblijfskosten voor bijv. een hotelovernachting vooraf met de opdrachtgever besproken en vastgelegd.
 3. De standaard betaaltermijn is 14 (veertien) kalenderdagen.
 4. Bij niet of niet tijdige betaling is de klant over het openstaande bedrag inclusief btw vanaf 10 (tien) kalenderdagen na de factuurdatum, de wettelijke rente verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Body Language Academy vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de klant. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien procent) van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 Betaling en incassokosten open inschrijving training

 1. Tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Body Language Academy dient de factuur voorafgaand aan de uitvoer van de training volledig te zijn voldaan.
 2. Betaling geschiedt op de door de Body Language Academy aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling is de deelnemer over het openstaande bedrag inclusief btw vanaf 10 (tien) kalenderdagen na de factuurdatum, de wettelijke rente verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de deelnemer zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Body Language Academy vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de deelnemer. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien procent) van het verschuldigde bedrag.
 5. Terugbetaling door Body Language Academy geschiedt binnen veertien kalenderdagen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Body Language Academy verplicht zich de gegeven trainingen en andere diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Body Language Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor schade ontstaan als gevolg van een mogelijk aan toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Body Language Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten. Deelnemers zijn verplicht verzekerd en hun werkgever heeft een ongevallen-risicoverzekering voor hen afgesloten.
 4. Body Language Academy is voor eventuele tekortkomingen van derde(n) niet aansprakelijk. De klant is jegens Body Language Academy aansprakelijk voor de (fysieke) schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de deelnemers voor zover het gaat om schade die aan de klant of de deelnemers kan worden toegerekend.
 5. Body Language Academy is niet aansprakelijk voor diefstal, derving of verlies van goederen van klant of een der deelnemers.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhindert c.q. belemmert en die niet aan Body Language Academy zijn toe te kennen.
 2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: stakingen, brand, waterschade, natuurramp, pandemie of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- en uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in levering van goederen of diensten waarvan Body Language Academy afhankelijk is betreft de kwalitatieve uitvoer van haar diensten.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Body Language Academy opgeschort. Indien dit langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12 Klachten en Toepasselijk recht

Klachten over de diensten en goederen van Body Language Academy dienen schriftelijk te worden ingediend. Dit kunt u doen door een email te sturen aan onze office manager Juliëtte Matla via contact@bodylanguageacademy.nl. Body Language Academy reageert hierop schriftelijk en binnen vier weken. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Tevens worden alle klachten geregistreerd en bewaard voor de duur van één jaar, dit alles volgens de richtlijnen van de AVG. Mocht het niet lukken om de klacht naar tevredenheid af te handelen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de externe klachtenfunctionaris mr. Meijers. De gegevens van de externe klachtenfunctionaris kunt u opvragen door een mail te sturen naar contact@bodylanguageacademy.nl. Op elke overeenkomst tussen Body Language Academy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

Body Language Academy is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking. Indien geen tijdstip is meegedeeld treden wijzigingen in werking, zodra de wijziging aan de klant of deelnemer is meegedeeld.

Lichaamstaaltraining voor uw organisatie?

Een greep uit onze klanten:

Dit zeggen onze deelnemers

Hein Heijen

Academie voor Gedragskennis Expert Toegepaste Neuromarketing en Beïnvloedingspsychologie
Hein Heijen
Ik heb Denise twee keer gezien als spreker in het AFAS Theater. Denise is van kop tot teen een gepassioneerde vakvrouw. Ik ben onder de indruk van haar manier van presenteren; gestructureerd, overzichtelijk. De directe toepasbaarheid, op alle gebieden van zakelijk tot privé, is groot. Denise haar manier van presenteren is uniek, dynamisch en 'speels', ze is authentiek en congruent. Haar eigen bewuste en onbewuste lichaamstaal laat duidelijk zien: this girl walks her talks!

Jortijn Bijl

AFAS Marketing Manager
Jortijn Bijl
Ik heb een presentatie van Denise mogen bijwonen over body language en daarna een tweedaagse training gevolgd. Zowel de presentatie als de tweedaagse training hebben me al mooie handvatten gegeven om mijn dagelijks werk beter te kunnen doen! Daarnaast heeft Denise de capaciteit om soms ietwat moeilijke materie makkelijk en begrijpbaar uit te leggen, waardoor de theorie ook direct in de praktijk toe te passen is. Met body language ben je echter nooit uitgeleerd, vandaar dat ik ook haar vervolgtraining, de Master, zeer zeker ga volgen! Ik raad iedereen aan die op professioneel vlak contact heeft met mensen, trainingen of presentaties van Denise bij te wonen!

Huib Boissevain

Annexum CEO
Huib Boissevain
De cursus Body Language Professional is een echte aanrader! In twee dagen krijg je inzicht hoe beter te kijken naar de lichaamstaal van jezelf en anderen informatie geeft, hoe je overkomt en wat je leert over anderen. Op een hele leuke manier maak je kennis met diverse methoden en technieken. Denise is echt deskundig en laat met allerlei leuke voorbeelden zien dat je veel meer kan waarnemen dan je denkt. Een heel plezierige docente. Ik heb met plezier meegedaan en ga zeker verder met het ontwikkelen van mijn kennis over Body Language.

Ontvang de nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Volg ons op social media!