ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en/of overeenkomst van trainingen (online en offline), producten of andere diensten van de Body Language Academy.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Body Language Academy.
Het kan gaan om workshops, trainingen, lezingen, coaching, spreker sessies en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, welke zowel online als offline kunnen plaatsvinden, hierna te noemen ‘training’.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De door Body Language Academy gemaakte offertes zijn, tenzij anders is aangegeven, 14 (veertien) dagen geldig. De overeenkomst tussen Body Language Academy en de klant komt tot stand zodra de opdrachtgever het voorstel, de offerte of opdrachtbevestiging heeft ondertekend of wanneer dit schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mail, is bevestigd door beide partijen.
 2. Overeenkomsten van trainingen met open inschrijving wordt aangegaan zodra een cursist zich inschrijft voor een training via de website. De cursist gaat met een inschrijving ook een betalingsverplichting aan. Aan deze betaling zal moeten worden voldaan volgens Artikel 9. Deze kan worden geannuleerd zoals in Artikel 3 beschreven.

Artikel 3 Annulering door de klant/cursist

 1. De opdrachtgever heeft het recht de overeengekomen ‘training’ schriftelijk te annuleren.
 2. Bij annulering van een In company training minder dan 30 dagen voor aanvang van de “training” is de opdrachtgever verplicht 50% (vijftig procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden, in verband met de gemaakte kosten door Body Language Academy.
  2b. Bij annulering van een open inschrijftraining minder dan 14 dagen voor aanvang van de ‘training’ is de cursist verplicht 50% (vijftig procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden, in verband met gemaakte kosten en reserveren van een plek die niet meer opgevuld kan worden.
 3. Bij annulering van een open inschrijftraining minder dan 48 uur voor aanvang van de training is de cursist verplicht 100% (honderd procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden, in verband met gemaakte kosten en reserveren van een plek die niet meer opgevuld kan worden.
 4. In geval de cursist, dan wel de door de klant aangewezen deelnemer(s), na aanvang van de ‘training’ tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de ‘training’ deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling.
 5. Bij tijdige annulering met de intentie tot het later inhalen van de gemiste open inschrijftraining, mag de cursist zich eenmaal beroepen op het inhalen van de training, op een andere door Body Language Academy bepaalde datum.

Artikel 4 Annulering of opschorting door Body Language Academy

 1. Body Language Academy heeft het recht zonder opgave van redenen een training te annuleren of deelname van een klant of cursist, dan wel de door de klant of cursist aangewezen deelnemer, te weigeren. In deze gevallen heeft de klant of cursist het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een rato daarvan, aan Body Language Academy betaalde bedrag.
 2. Body Language Academy heeft het recht deelname van de klant of cursist dan wel de door de klant of cursist aangewezen deelnemer aan de training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de klant of cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 5 Vervanging

De cursist of klant kan een aangemelde deelnemer kosteloos vervangen door een andere deelnemer, mist de vervanging 24 uur vooraf aan Body Language Academy is meegedeeld. Vervanging geldt voor de gehele training. Vervanging na het begin van de ‘training’ is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Body Language Academy op grond van Artikel 4.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht

 1. De door Body Language Academy ontwikkelde materialen en/of trainingen, zowel offline als online, alsmede andere producten zoals E-books, readers, modellen en werkbladen, kunnen nimmer door de klant of cursist in eigen beheer aan leden van de organisatie van de klant of cursist dan wel aan derden worden gegeven of verkocht, tenzij dit in een schriftelijke overeenkomst tussen bovenstaande partijen is vastgelegd.
 2. Het auteursrecht op door Body Language Academy ontwikkelde materialen berust bij Body Language Academy. De klant of cursist biedt deze materialen/adviezen/producten/modellen nimmer aan derden aan. Op elke overtreding staat een direct opvorderbare boete van € 10.000,- per overtreding. De meerdere geleden schade kan te allen tijde door Body Language Academy op overtreden, bijv. klant of cursist worden verhaald.
 3. De (online en offline) trainingen, met alle onderdelen daarvan, zoals video’s, foto’s, logo en teksten, zijn eigendom van Body Language Academy. Het is niet toegestaan om een training of gedeelten daarvan openbaar te maken, kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Body Language Academy.
 4. Alle materialen waaronder, maar niet uitsluitend, presentaties, hand-outs, offertes en modellen die aan de klant of cursist door de Body Language Academy ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van de Body Language Academy, tenzij dit schriftelijk anders wordt overgekomen.

Artikel 7 Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van
elkaar ontvangen, tenzij anders is overeengekomen. Body Language Academy mag het
logo van de klant gebruiken als referentie, tenzij de klant schriftelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.

Artikel 8 Betaling en incassokosten In company

 1. Tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Body Language Academy dient de klant 50% (vijftig procent) van de totaalsom voorafgaand aan de uitvoer van de opdracht te voldoen. Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na uitvoer van de opdracht te worden voldaan.
 2. Betaling geschiedt op de door de Body Language Academy aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de reis- en verblijfkosten, van trainer(s) en deelnemer(s) niet in de overeenkomst inbegrepen. Deze verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de gekozen accommodatie.
 4. Bij niet of niet tijdige betaling is de klant over het openstaande bedrag inclusief btw vanaf 10 (tien) dagen na de factuurdatum, de wettelijke rente verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Body Language Academy vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de klant. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien procent) van het verschuldigde bedrag.

Artikel 9 Betaling en incassokosten Open inschrijving

 1. Tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Body Language Academy dient de cursist voorafgaand aan de uitvoer van de training de gehele totaalsom te hebben voldaan
 2. Betaling geschiedt op de door de Body Language Academy aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.
 3. Bij niet of niet tijdige betaling is de cursist over het openstaande bedrag inclusief btw vanaf 10 (tien) dagen na de factuurdatum, de wettelijke rente verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Body Language Academy vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de cursist. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien procent) van het verschuldigde bedrag.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Body Language Academy verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste
  inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Body Language Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de
  cursist voor schade ontstaan als gevolg van een mogelijk aan toerekenbare
  tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Body Language Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten. Deelnemers zijn verplicht verzekerd en hun werkgever heeft een ongevallen-risicoverzekering voor hen afgesloten.
 4. Body Language Academy is voor eventuele tekortkomingen van derde(n) niet
  aansprakelijk. De cursist is jegens Body Language Academy aansprakelijk voor de
  (fysieke) schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of
  van de groepsleden voor zover het gaat om schade die aan de cursist of de
  groepsleden kan worden toegerekend.
 5. Body Language Academy is niet aansprakelijk voor diefstal, derving of verlies van goederen van cursist of een der groepsleden.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhindert c.q. belemmert en die niet aan Body Language Academy zijn toe te kennen. Hieronder zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan Body Language Academy, onvoorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan Body Language Academy afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Body Language Academy opgeschort. Indien dit langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12 Klachten en Toepasselijk recht

Klachten over de diensten en goederen van Body Language Academy dienen schriftelijk te worden ingediend. Body Language Academy reageert hierop schriftelijk en binnen vier weken. Op elke overeenkomst tussen Body Language Academy en de klant en/of cursist is Nederlands recht van toepassing. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

Body Language Academy is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking. Body Language Academy zal gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip is meegedeeld treden wijzigingen in werking, zodra de wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld.

Interesse in een training voor medewerkers van jouw organisatie?

Referenties:

Dit zeggen onze deelnemers

Hein Heijen

Academie voor Gedragskennis Expert Toegepaste Neuromarketing en Beïnvloedingspsychologie
Hein Heijen
Ik heb Denise twee keer gezien als spreker in het AFAS Theater. Denise is van kop tot teen een gepassioneerde vakvrouw. Ik ben onder de indruk van haar manier van presenteren; gestructureerd, overzichtelijk. De directe toepasbaarheid, op alle gebieden van zakelijk tot privé, is groot. Denise haar manier van presenteren is uniek, dynamisch en 'speels', ze is authentiek en congruent. Haar eigen bewuste en onbewuste lichaamstaal laat duidelijk zien: this girl walks her talks!

Jortijn Bijl

AFAS Marketing Manager
Jortijn Bijl
Ik heb een presentatie van Denise mogen bijwonen over body language en daarna een tweedaagse training gevolgd. Zowel de presentatie als de tweedaagse training hebben me al mooie handvatten gegeven om mijn dagelijks werk beter te kunnen doen! Daarnaast heeft Denise de capaciteit om soms ietwat moeilijke materie makkelijk en begrijpbaar uit te leggen, waardoor de theorie ook direct in de praktijk toe te passen is. Met body language ben je echter nooit uitgeleerd, vandaar dat ik ook haar vervolgtraining, de Master, zeer zeker ga volgen! Ik raad iedereen aan die op professioneel vlak contact heeft met mensen, trainingen of presentaties van Denise bij te wonen!

Huib Boissevain

Annexum CEO
Huib Boissevain
De cursus Body Language Professional is een echte aanrader! In twee dagen krijg je inzicht hoe beter te kijken naar de lichaamstaal van jezelf en anderen informatie geeft, hoe je overkomt en wat je leert over anderen. Op een hele leuke manier maak je kennis met diverse methoden en technieken. Denise is echt deskundig en laat met allerlei leuke voorbeelden zien dat je veel meer kan waarnemen dan je denkt. Een heel plezierige docente. Ik heb met plezier meegedaan en ga zeker verder met het ontwikkelen van mijn kennis over Body Language.
contact

Ontvang de nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Volg ons op social media!