Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en/of overeenkomst van trainingen, producten of diensten van de Body Language Academy. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Body Language Academy. Het kan gaan om workshops, trainingen, lezingen, coaching, sprekerssessies en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen ‘training’

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De door Body Language Academy gemaakte offertes zijn, tenzij anders is aangegeven, 14 (veertien) dagen geldig. De overeenkomst tussen Body Language Academy en de opdrachtgever komt tot stand zodra aan ondertekening door de opdrachtgever van het voorstel, de offerte dan wel de opdrachtbevestiging is voldaan.

2.Overeenkomsten van trainingen met open inschrijving wordt aangegaan zodra de deelnemer zich inschrijft voor een training via de website. De deelnemer gaat met een inschrijving ook een betalingsverplichting aan. Aan deze betaling zal moeten worden voldaan volgens Artikel 9. Deze kan worden geannuleerd zoals in Artikel 3 beschreven.

Artikel 3 – Annulering door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever heeft het recht de overeengekomen ‘training’ schriftelijk te annuleren.

2a. Bij annulering van een incompany training minder dan 30 dagen voor aanvang van de “training” is de opdrachtgever verplicht 50% (vijftig procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden. Dit in verband met de gemaakte kosten door Body Language Academy.

2b. Bij annulering van een open inschrijftraining binnen 14 werkdagen voor aanvang van de ‘training’ is de opdrachtgever (deelnemer) 
verplicht 50% (vijftig procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden. Bij het verplaatsen van de open inschrijftraining binnen 14 werkdagen voor aanvang van de “training” naar een ander moment is de opdrachtgever (deelnemer) verplicht 30% van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden.

2c. Bij annulering van een open inschrijftraining korter dan 48 uur voor aanvang van de ‘training’ is de opdrachtgever (deelnemer) 
verplicht 100% (honderd procent) van het totaal overeengekomen bedrag te vergoeden.

3. In geval de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s), na aanvang van de ‘training’ tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de ‘training’ deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4. Bij annulering met de intentie tot inhalen van de gemiste open inschrijftraining mag de deelnemer zich eenmaal beroepen op het inhalen van de training op een andere door Body Language Academy bepaalde datum.

Artikel 4 – Annulering of opschorting door Body Language Academy

1. Body Language Academy heeft het recht zonder opgave van redenen de ‘training’ te annuleren of deelname van een opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van het volledige, dan wel een rato daarvan, aan Body Language Academy betaalde bedrag.

2. Body Language Academy heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de ‘training’ te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 5 – Vervanging

De opdrachtgever kan een aangemelde deelnemer kosteloos vervangen, mist de vervanging 24 uur vooraf aan Body Language Academy is meegedeeld. Vervanging geldt voor de gehele training.
Vervanging na het begin van de ‘training’ is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Body Language Academy op grond van Artikel 4.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud en Auteursrecht

1. De door Body Language Academy ontwikkelde materialen en/of gegeven ‘trainingen’ kunnen nimmer door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van de organisatie van de opdrachtgever dan wel aan derden worden gegeven, tenzij dit in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen is vastgelegd.

2. Het auteursrecht op door Body Language Academy ontwikkelde materialen berust bij Body Language Academy. De opdrachtgever biedt deze materialen/adviezen nimmer aan derden aan. Op elke overtreding staat een direct opvorderbare boete van € 10.000,- per overtreding voorts € 500 per dag dat de overtreding voortduurt. De meerdere geleden schade kan te allen tijde door Body Language Academy op de opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 7 – Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar ontvangen, tenzij anders is overeengekomen. Body Language Academy mag het logo van de opdrachtgever gebruiken als referentie.

Artikel 8 – Betaling en incassokosten incompany

1. Tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Body Language Academy dient de opdrachtgever 50% (vijftig procent) van de totaalsom voorafgaand aan de uitvoer van de opdracht te voldoen. Het resterende bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum van de opdracht te worden voldaan.

2. Betaling geschiedt op de door de Body Language Academy aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.

3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de reis- en verblijfkosten, van trainer(s) en deelnemer(s) niet in de overeenkomst inbegrepen. De reiskosten worden middels de factuur aan de opdrachtgever doorberekend. Indien verblijfkosten van toepassing zijn, worden deze altijd met de opdrachtgever besproken en overeengekomen voorafgaand aan de opdracht. De manier van facturatie van verblijfkosten geschiedt in overleg met de opdrachtgever; dit kan rechtstreeks aan de accomodatie of op factuur.

4. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Body Language Academy vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. 
In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien procent) van het verschuldigde bedrag.

5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Betaling en incassokosten open inschrijving training

1. Tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Body Language Academy dient de opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoer van de training de gehele totaalsom te hebben voldaan.

2. Betaling geschiedt op de door de Body Language Academy aangegeven wijze, zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.

3. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Body Language Academy vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. 
In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten, een bedrag groot 10% (tien procent) van het verschuldigde bedrag.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

5. Terugbetaling door Bodylanguage Academy geschiedt binnen veertien dagen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Body Language Academy verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. Body Language Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een mogelijk aan toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. Body Language Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens lichamelijk letsel tijdens of na fysieke activiteiten. Deelnemers zijn verplicht verzekerd en hun werkgever heeft een
ongevallen-risicoverzekering voor hen afgesloten.

4. Body Language Academy is voor eventuele tekortkomingen van derde(n) niet aansprakelijk. De opdrachtgever is jegens Body Language Academy aansprakelijk voor de (fysieke) schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of
van de groepsleden voor zover het gaat om schade die aan de opdrachtgever of de groepsleden kan worden toegerekend. Body Language Academy is niet aansprakelijk voor diefstal, derving of verlies van goederen van opdrachtgever of een der groepsleden.

Artikel 11 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhindert c.q. belemmert en die niet aan Body Language Academy zijn toe te kennen. Hieronder zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan Body Language Academy, onvoorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan Body Language Academy afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Body Language Academy opgeschort. Indien dit langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12 – Klachten en Toepasselijk recht

Klachten over de diensten en goederen van Body Language Academy dienen schriftelijk te worden ingediend. Dit kunt u doen door een email te sturen naar Berna Rudolfs, contact@bodylanguageacademy.nl. Body Language Academy reageert hierop schriftelijk en binnen vier weken. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Tevens worden alle klachten geregistreerd en bewaard voor de duur van één jaar, dit alles volgens de richtlijnen van de AVG. Mocht het niet lukken om de klacht naar tevredenheid af te handelen, dan kunt u de klacht voorleggen externe klachtenfunctionaris mr. Meijers. De gegevens van de externe klachtenfunctionaris kunt u opvragen door een mail te sturen naar contact@bodylanguageacademy.nl. Op elke overeenkomst tussen Body Language Academy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

____________

Body Language Academy is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking. Body Language Academy zal gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip is meegedeeld treden wijzigingen in werking, zodra de wijziging aan de opdrachtgever is meegedeeld.

Hulp nodig? Neem contact op met Berna

Contact